1 2 3 4 5
 1. Máy lạnh Daikin 1hp FTV25BXV1V/RV25BXV1V
  6.900.000 đồng
 2. Máy lạnh Daikin 1.5hp FTV35BXV1V/RV35BXV1V
  8.950.000 đồng
 3. Máy lạnh Daikin 2hp FTV50BXV1V/RV50BXV1V
  13.800.000 đồng
 4. Máy lạnh Daikin 2.5hp FTV60BXV1V/RV60BXV1V
  19.000.000 đồng
 5. Máy lạnh Daikin 1HP FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9
  7.200.000 đồng
 6. Máy lạnh Daikin 1.5HP FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9
  9.250.000 đồng
 7. Máy lạnh Daikin 2HP FTNE50MV1MV/RNE50MV1MV
  14.250.000 đồng
 8. Máy lạnh Daikin 2,5HP FTNE60MV1V/RNE50MV1V
  19.700.000 đồng
 9. Máy lạnh Daikin Inverter 1hp FTKC25QVMV/RKC25QVMV
  10.000.000 đồng
 10. Máy lạnh Daikin Inverter 1.5hp FTKC35QVMV/RKC35QVMV
  12.200.000 đồng
 11. Máy lạnh Daikin Inverter 2hp FTKC50QVMV/RKC50QVMV
  18.900.000 đồng
 12. Máy lạnh Daikin Inverter 2.5hp FTKC60QVMV/RKC60QVMV
  26.000.000 đồng
 13. Máy lạnh Daikin Inverter 1hp FTKS25GVMV/RKS25GVMV
  10.900.000 đồng
 14. Máy lạnh Daikin Inverter 1.5hp FTKS35GVMV/RKS35GVMV
  12.850.000 đồng
 15. Máy lạnh Daikin Inverter 2hp FTKS50GVMV/RKS50GVMV
  19.950.000 đồng
 16. Máy lạnh Daikin Inverter 2.5hp FTKS60GVMV/RKS60GVMV
  27.870.000 đồng
 17. Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1hp FTXM25HVMV/RXM25HVMV
  10.850.000 đồng
 18. Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 1.5hp FTXM35HVMV/RXM35HVMV
  13.200.000 đồng
 19. Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 2hp FTHM50HVMV/RHM50HVMV
  20.900.000 đồng
 20. Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 2.5hp FTHM60HVMV/RHM60HVMV
  28.750.000 đồng
 21. Máy lạnh Daikin Inverter 3hp FTKC71QVMV/RKC71QVMV
  29.300.000 đồng
 22. Máy lạnh Daikin Inverter 3hp FTKS71GVMV/RKS71GVMV
  31.430.000 đồng
 23. Máy lạnh Daikin Inverter 2 chiều 3hp FTHM71HVMV/RHM71HVMV
  32.650.000 đồng
 24. Điều hòa Daikin tủ đứng 36,100 btu/h
  Liên hệ
 25. Điều hòa Daikin Áp trần FH36PUV2V
  Liên hệ
 26. Điều hòa Tủ đứng đặt sàn Nối ống gió Daikin 160,000 btu/h
  Liên hệ
 27. Điều hòa Daikin áp trần FH30PUV2V
  Liên hệ
 28. Điều hòa Daikin FD18KAY1
  Liên hệ
 29. Điều hòa Tủ đứng đặt sàn Nối ống gió Daikin 200,000 btu/h
  Liên hệ
 30. Máy lạnh âm trần Daikin 2.5HP
  Call
 31. Điều hòa Daikin áp trần FH18PUV2V
  Liên hệ
 32. Điều hòa áp trần Daikin FH24PUV2V
  Liên hệ
 33. Điều hòa Daikin FD13KAY1
  Liên hệ
 34. Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500btu/h
  Liên hệ
 35. Điều hòa Daikin FD05KAY1
  Liên hệ
 36. Điều hòa Tủ đứng loại thổi gió trực tiếp Daikin 60,000btu/h
  Liên hệ
 37. Điều hòa Daikin tủ đứng 26,600 btu/h
  Liên hệ
 38. Điều hòa Daikin FD20KAY1
  Liên hệ
 39. Điều hòa áp trần Daikin FH42PUV2V
  Liên hệ
 40. Máy lạnh âm trần Daikin 5HP
  Liên hệ